Reglement

Klaverjasvereniging Paul McCartney
Seizoen 2023 - 2024 - dd 15-09-2023

Fill 1

 Artikel 1 Taak bestuur

Artikel 2 Spelregels

Artikel 3 Definities

Artikel 4 Leeftijd- en sexe bepalingen

Artikel 5 Het struik, stronk en tak principe

 

Artikel 6 Het aanmelden van en deelnemen aan wedstrijden

Artikel 7 Start- en inleggelden

Artikel 8 Prijzen

Artikel 9 Kosten wedstrijden

Artikel 10 Reserves

Artikel 1: Taak bestuur

1.1  Het bestuur, bestaande uit Dhr. Winters en Dhr. van de Burgt, bepaalt het te voeren beleid en is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering voor alles wat de klaverjasvereniging  Paul McCartney betreft alsmede voor de hierop betrekking hebbende disciplinaire rechtspraak.

1.2  Het bestuur delegeert zo nodig de taken aan derden voor de feitelijke uitvoering van de activiteiten op kaartgebied.

1.3 Het bestuur houdt de leden uitsluitend per whats app op de hoogte.

 

Artikel 2: Spelregels

2.1.1  Het bestuur heeft het recht de wedstrijdtechnische bepalingen en spelregels zelfstandig te wijzigen en aan te vullen wanneer hier aanleiding voor is.

2.1.2  Wedstrijdtechnische bepalingen en wijzigingen van de spelregels kunnen per dirct door het bestuur worden doorgevoerd en zijn per direct rechtsgeldend.

2.1.3  Klachten en/of opmerkingen dienen schriftelijk per mail ingediend te worden.

2.2.1 Enkele spelregels behoeven volgens het bestuur een verduidelijking en zij zullen middels een verwijzing naar artikel 3 verder toegelicht worden.

De spelregels:

2.3.1   We spelen volgens het struik, stronk, tak principe (zie artikel 5).

2.3.2   Iedere speler dient wanneer hij aan de beurt is, verplicht troef te maken.

2.3.3   Het delen dient te geschieden volgens de bekende 3-2-3 verdeling.

2.3.4   Je maat (artikel 3.1) mag niet onder zijn kaarten kijken totdat de troef bepaald is.

2.3.5   Men mag niet voor de beurt gooien m.u.v. de laatste slag.

2.3.6   Wanneer er troef gevraagd wordt, dient men wanneer mogelijk te overtroeven.

2.3.7   Een slag die aan je maat ligt hoef je niet in te troeven.

2.3.8   Onder troeven is niet toegestaan (behalve wanneer er verder geen opties zijn).

2.3.9 Tijdens het spelen van een struik is het gebruik van mobiele telefoon niet toegestaan m.u.v. noodgevallen of eventuele oppas thuis.

De spelregels t.a.v. de roem:

2.4.1 Men kan alleen roem op tafel halen.

2.4.2 Elke gevallen roem moet gemeld en geschreven worden.

2.4.3 Te behalen roem per slag :

3 op een volgend                    = 20   p

4 op een volgend                    = 50   p

het ‘stuk’ (artikel 3.3).             = 20   p

4 dezelfde kaarten (7 t/m A) = 100 p

Verzaken:

2.5.1 Verzaken levert de tegenstander de betreffende tak,162 punten inclusief roem op.

2.5.2 Men kan niet verzaken op het moment dat men nog geen slag gehaald heeft.

2.5.3 Men verzaakt wanneer men zich niet houdt aan de spelregels zoals beschreven vanaf 2.3.1 tot 2.3.10

Punten bij wissel:

2.6.1 Wanneer een lid wissel staat, krijgt hij het gemiddelde aantal punten voor die struik. Dat puntenaantal is vastgesteld op 1250 p.

 

Artikel 3: Definities
3.1 ‘Maat’, hieronder wordt verstaan de kaartspeler waarmee je de betreffende struik een team vormt.

3.2 Onder ‘stuk’ wordt verstaan de heer en vrouw van de troefkaart.

 

Artikel 4: Leeftijd bepalingen en lidmaatschap
4.1 Het bestuur heeft de leeftijdsgrenzen vastgesteld tussen 12 en 100 jaar.
4.2 Lid worden van klaverjasvereniging Paul McCartney geschiedt d.m.v. stemming. Het bestuur houdt zich uiteraard afzijdig van deze stemming. De aanwezige deelnemers op een speelavond zullen d.m.v. stemming bepalen of iemand lid wordt.

Artikel 5: Het struik, stronk en tak principe 5.1 Er is gekozen voor het minder bekende ‘struik, stronk, tak’ principe boven het meer gebruikelijke ‘boompje’. 5.2 Het doel is om per speelavond 3 struiken te spelen. Een struik bestaat uit 3 stronken welke weer bestaat uit 4 takken. (De beste twee struik- scores mogen ingeleverd worden per deelnemer per avond.) 5.3 De eerste deler is diegene die door bepaling van het lot de klaver boer ontvangt. 5.4 De schrijver zit voor de eerste deler en vervult deze functie de gehele struik. 5.5 Wanneer er troef is gemaakt zal dit zichtbaar zijn op het                     ‘aanmaakblokje’. Deze zal na het delen op het midden van de tafel worden geplaatst door de vorige maker. De nieuwe maker zal vervolgens de te kiezen troef boven draaien. 5.6 ‘Verkeerd’ delen is overdelen. 5.7 Een pit behaalt men wanneer de tegenstander geen slag binnen haalt tijdens het spelen van een tak. Deze prestatie wordt beloond met 100 extra punten. Kortom, in dat geval kan er 262 p. bijgeschreven worden. 5.8 Een tegenpit kent onze vereniging niet. 5.9 Alleen de laatst gespeelde tak mag teruggekeken worden. 5.10 De behaalde punten worden tot op de punt nauwkeurig genoteerd.

Artikel 6: Het aanmelden van en deelnemen aan wedstrijden 6.1   Ieder lid moet via www.datumprikker.nl zijn beschikbaarheid kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan maximaal tot 24 uur voor elke speelronde zodat het bestuur een vervanger kan proberen te regelen. 6.2  Welke tweetallen een team vormen geschied elke stronk middels de lotingsballetjes. 3A speelt met 3A tegen 3B en 3B, enz. 6.3  Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat er geen volledige kwartetten gemaakt kunnen worden, dan spelen de leden in een vaste volgorde beginnend bij lid 001, per struik, niet mee. Ieder lid zal op deze manier een keer wissel zijn. Artikel 7: Start- en inleggelden 7.1 De vereniging kent vooralsnog geen (start) administratie kosten. 7.2 De contributie voor leden is vastgesteld op €60 per jaar. Het lid krijgt hiervoor terug een gezellige avond, onderdak en een eerste kop koffie. De contributie zal middels een ‘ Tikkie’ worden voldaan. 7.3 Leden die niet kunnen deelnemen omdat het maximum van 32 is bereikt, zullen aan het eind van het jaar een vergoeding ontvangen voor het aantal gemiste speelavonden. 7.4 Wanneer een lid zich terugtrekt uit de competitie worden reeds betaalde start- of inleggelden niet terugbetaald. Artikel 8: Prijzen 8.1 De kampioen krijgt onbetaalbare eeuwige roem doordat zijn naam ingegraveerd wordt op een enorme wisselbeker. 8.3 Het bestuur zal na elke speelronde de tussenstand via de site (www.klaverjasverenigingpaulmccartney.nl) kenbaar maken. 8.4 Elke speelronde is er een dagprijswinnaar. Het lid met de meeste punten van alle 3 struiken is dagwinnaar. De dagwinnaar is verplicht om een dagprijs mee te nemen voor de volgende speelronde 8.5 Voor de competitie tellen de 2 beste struiken per speelavond. 1 Struik mag dus worden weggestreept per speelavond. Voor de totaalstand tellen de beste 10 speelavonden. Als men alle speelavonden aanwezig is kan men dus de 5 slechtste speelavonden wegstrepen. Artikel 9: Kosten wedstrijden 9.1 Zoals reeds aangegeven worden de kosten voor de speelruimte en de eerste ronde koffie per speelavond van de contributie betaald. 9.2 Verdere kosten (natje en droogje) komen voor eigen rekening. Men dient zelf het genuttigde bij te houden en aan het eind van de speelavond af te rekenen op de betaalschaal van buurvrouw Jenny † of via een open betaalverzoek van de penningmeester. 9.3 Aan het organiseren van onderlinge wedstrijden op grond van dit reglement, opgesteld door het bestuur van kaartvereniging Paul McCartney, zijn geen verder kosten verbonden.